Неділя, 13 10 2019

 

Навчально-виховний комплекс №6

м. Хмельницький

 

shool

Академічна доброчесність

 

 

СХВАЛЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

Рішення педагогічної ради                                        В.о. директора навчально-

протокол від 29.08.2018 року № 13                                  виховного комплексу № 6

                                                                                     м. Хмельницького

                                                                                     _____________ І.Новіцька

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 6 м. Хмельницького

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про академічну доброчесність (далі – Положення) навчально-виховного комплексу № 6 м. Хмельницького (далі – НВК № 6) встановлює моральні принципи і загальні етичні норми у відносинах між представниками шкільної спільноти (учасниками освітнього процесу та співробітниками) під час виконання ними своїх обов’язків, які випливають з вимог чинного законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших чинних у закладі нормативних актів, на підставі яких розроблено Положення.

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», статуту НВК № 6, Правил внутрішнього розпорядку .

1.3. Метою Положення про академічну доброчесність є формування в закладі системи демократичних відносин між учасниками освітнього процесу та розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення авторитету закладу, підвищення довіри до результатів навчання.

1.4. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу та співробітників.

 

2. ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно з ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.3. Академічна доброчесність та корпоративна етика впроваджується через систему принципів:

-           законності;

-           чесності;

-           взаємоповаги;

-           ввічливості;

-           справедливості;

-           відповідальності;

-           прозорості;

-           толерантності.

2.4. Заклад здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

2.5.          Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

-         дотримання норм Конституції України;

-         дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти;

-         дотримання загальноприйнятих етичних норм;

-         дотримання норм законодавства України про авторське право;

-         повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров'я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;

-         об'єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь здобувачів загальної середньої освіти;

-         якісне виконання своїх функціональних обов'язків;

-         впровадження у свою діяльність інноваційних методів навчання;

-         підвищення кваліфікації відповідно до вимог законодавства;

-         дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;

-         не розголошування конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

-         надання достовірної інформації;

-         контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти;

-         відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.6. Дотримання академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти передбачає:

-         дотримання норм Конституції України;

-         дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та загальної середньої освіти;

-         дотримання загальноприйнятих етичних норм;

-         дотримання норм законодавства України про авторське право;

-         повагу до педагогічних працівників;

-         самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

-         подання на оцінювання лише самостійно виконаної роботи, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами;

-         повага до честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від ваших;

-         присутність на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

-         використання у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірених та достовірних джерел інформації та грамотне посилання на них;

-         відповідальність за порушення академічної доброчесності.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

3.1. З метою виконання норм цього Положення в закладі створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія).

3.2.  Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції адміністрації закладу щодо накладання відповідних санкцій.

3.3.  Склад Комісії затверджується наказом директора закладу за поданням рішення колегіального органу управління закладу. Строк повноважень Комісії становить 1 рік.

3.4. До складу Комісії входять педагогічні працівники.

3.5. Будь-який працівник закладу, здобувач загальної середньої освіти закладу може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

3.6.  Комісія зі свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності Голови його обов'язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.

3.7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

3.8. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

3.9.      Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар.

3.10. Комісія, не менше одного разу на рік, звітує про свою роботу перед колегіальним органом управління закладу.

3.11. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на імя її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, клас, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі Комісією не розглядаються.

3.12.Нa засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

3.13.За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішенні у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

3.14. Повноваження Комісії:

-     одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

-     залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

-    проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників та здобувачів загальної середньої освіти;

-    надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.

-    інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних актів закладу загальної середньої освіти.

 

4. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1.При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.

4.2.Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

4.3.Заступник директора школи, який/яка відповідає за методичну роботу:

4.3.1.Забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;

4.3.2.Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

4.3.3.Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування).

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

5.1. За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу
притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства
та внутрішнього Положення.

5.2. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності:

Вид порушення

Субєкти порушення

Обставини та умови порушення

Наслідки і форма відповідальності

Орган/посадова особа, яка приймає рішення про призначення виду відповідальності

Списування

Здобувачі освіти

- самостійні роботи;

- контрольні роботи;

- практичні роботи.

Повторне проходження оцінювання

(термін – 1 тиждень)

Педагогічна рада

екзамен (ДПА)

Повторне проходження оцінювання за графіком проведення ДПА

Педагогічна рада

І етап (шкільний) Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів

Робота учасника анулюється, не оцінюється.

Оргкомітет, журі

Необ’єктивне оцінювання результатів навчання

Педагогічні працівники

Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання (усні відповіді, домашні роботи, контрольні роботи, лабораторні та практичні роботи, ДПА, олімпіади та конкурси).

Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Факти систематичних порушень враховуються при атестації педагогічного працівника.

Адміністрація закладу, атестаційні комісії

Обман, фальсифікація, фабрикація, плагіат

Педагогічні працівники як автори

Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками

Спотворене представлення у методичних розробках чужих розробок, ідей, використання Інтернету без посилань, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії.

Педагогічна та науково-методична рада закладу, атестаційна комісія

Хабарництво

Учасники освітнього процесу

Надання або отримання учасником освітнього процесу коштів, майна, послуг, пільг, будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

Надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду матеріального чи нематеріального характеру.

Залежно від розміру, об’єму може призначатися судом І інстанції

 

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність навчально-виховного комплексу № 6 м. Хмельницького. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки. Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

6.2. Це Положення схвалюється рішенням педагогічної ради НВК № 6 та вводиться в дію наказом директора.

6.3. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради та вводяться в дію наказом директора.

 

 

Вхід на сайт

Відвідувачі
2
Статті
258

Новини


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/cdnvkvk17854/data/www/nvk6.km.ua/modules/mod_roktabs/helper.php on line 200

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/cdnvkvk17854/data/www/nvk6.km.ua/modules/mod_roktabs/helper.php on line 200

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/cdnvkvk17854/data/www/nvk6.km.ua/modules/mod_roktabs/helper.php on line 200

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/cdnvkvk17854/data/www/nvk6.km.ua/modules/mod_roktabs/helper.php on line 200

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/cdnvkvk17854/data/www/nvk6.km.ua/modules/mod_roktabs/helper.php on line 200